VERKOOPSVOORWAARDEN

Limburgse Lpg Technieken

 • Algemeen
  Op alle verkopen, offertes en leveringen zijn onderhavige verkoopsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn voor beide partijen bindend, met uitsluiting van andersluidende voorwaarden van de koper, behoudens schriftelijk door de verkoper aanvaardde afwijkingen. Door de bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.


 • Prijzen
  Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zij zijn geldig gedurende 15 dagen, tenzij anders aangegeven. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


 • Uitvoering van de overeenkomst:
  De verkoper zal de overeenkomst naar beste inzichte en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle technische eisen die door de koper worden gesteld aan de te leveren zaken en welke afwijken van de normale eisen,dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de koper nadrukkelijk te worden vermeld.
  Indien de verkoper het nodig acht, voor een goede uitvoering van de te leveren zaken, heeft de verkoper het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.


 • Leveringstermijn
  De vooropgestelde leveringstermijn wordt zo nauwkeurig mogelijk aangehouden, doch is slechts informatief en bindt de verkoper niet. Een vertraging kan in geen geval tot betaling van een schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven.
  Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.


 • Annulering:
  De koper heeft de bevoegdheid de overeenkomst te annuleren, tenzij verkoper een aanvang heeft gemaakt aan de uitvoering van de overeenkomst. Deze annulering kan alleen bij aangetekend schrijven plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen een week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van het bedrag zoals overeengekomen op de getekende offerte. Indien de koper na een week deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering.


 • Onderzoek, reclames:
  De koper is gehouden het geleverde op het moment van aflevering, of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk is, te onderzoeken. Daarbij behoort de koper te controleren of de juiste zaken zijn geleverd en of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen en of de zaak voldoet aan de eisen die daarvoor in het normale handelsverkeer gelden.
  Indien zichtbare gebreken of tekorten worden geconstateerd, dan dient door de koper ingevolge het vorig lid binnen acht dagen na levering schriftelijk te worden gereclameerd bij verkoper.
  Niet zichtbare gebreken of tekorten dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee maanden na levering schriftelijk aan gebruiker te melden.
  Laat koper een reclame na, dan is de koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.
  Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.


 • Betaling:
  Alle facturen dienen contant (bij levering) betaald te worden.
  Indien overeengekomen kan de betaling geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
  Indien de koper in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de koper van rechtswege in verzuim. Bij gebreke van betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (1) een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd ten titel van schadebeding, alsook (2) verwijlintresten van 1% per maand van het factuurbedrag.
  In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of een schuldsaneringsregeling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddelijk opeisbaar.
  Verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 • Garantie:
  De koper erkent op de hoogte te zijn van het feit dat het gebruik van een LPG-installatie een langere starttijd oplevert. Een bijkomende starttijd van circa 5 seconden maakt geen gebrek uit.
  De garantie termijn bij inbouw van een nieuwe gasinstallatie bedraagt 2jaar of 100 000km op loon en materiaal. Ingeval van reparatie en/of onderhoud is er garantie tot 6 maanden enkel op de onderdelen, tenzij anders vermeld op de factuur.
  De verleende garantie is geen mobiliteitsgarantie, wat het ter beschikking stellen van een vervangwagen uitsluit.
  Uitgesloten van garantie zijn: noodreparaties, reparaties aan airco systemen met uitzondering van de vernieuwde onderdelen, koudemiddel lekkages van of aan airco systemen ouder dan 1jaar, geleverde zaken die niet door de verkoper zijn gemonteerd, gevolgschade aan de motor, verontreiniging van zaken door toedoen van derden met name componenten van de gasinstallatie, alsmede zaken die niet zijn onderhouden door een erkende dealer zoals is voorgeschreven door leveranciers of verkoper.
  Uiteraard moeten kleppen en ontsteking regelmatig gecontroleerd en afgesteld worden, tenminste iedere 20 000KM of eerder indien noodzakelijk.
  Indien de te leveren of geleverde zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van verkoper vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan verkoper te retourneren en de eigendom aan verkoper te verschaffen. Alle reparaties en vervangingen welke binnen de garantie bepalingen liggen dienen ten alle tijden te worden verricht door de verkoper. Reparaties door derden kunnen alleen uitgevoerd worden na overleg met en toestemming van de verkoper. De garantietermijn wordt niet verlengd als er onderdelen vernieuwd worden in de garantie periode.
  Verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren sluit.
  Indien de koper een consument is, kan hij slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de overeenkomst vorderen indien: a)verkoper tot driemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen,of b) indien koper aantoont dat de zaak zoveel gebreken heeft of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
  De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de verkoper,koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

 • Aansprakelijkheid:
  De verkoper is nemmer aansprakelijk voor indirecte kosten of gevolgschade, waaronder technische gevolgschade aan de motor, vervangend vervoer,sleepkosten, huurauto, reiskosten, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, en schade aan personen en zaken.

 • Bevoegdheidsclausule:
  Ingeval van betwisting is de rechtbank van het ambtsgebied waarbinnen de maatschappelijke zetel van de verkoper zich bevindt bevoegd.